Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Eliminacje gminne Milanów 2024

Uwaga!

Ta strona jest aktualizowana o materiały i informacje o turnieju, zagląduj tutaj regularnie.

Eliminacje zostaną przeprowadzone na podstawie regulaminu OTWP, regulamin dostępny jest tutaj.

Materiały

Materiały część ustna

Przykładowe pytania na część ustną:
1. Co oznacza skrót np. GCBA 5/32
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samochód_pożarniczy
2. co to jest zastęp, rota, sekcja,
3. Rozpoznaj sprzęt pożarniczy ze zdjęcia i powiedz
do czego służy.
4. Kategorie zagrożenia ludzi:
1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie
będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone
przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej
zdolności poruszania się.
2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak
szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.
3) ZL III – użyteczności publicznej,
niezakwalifikowanych do ZL i ZL II.
4) ZL IV – mieszkalne.
5) ZL V – zamieszkania zbiorowego,
niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

Wykaz ważniejszych skrótów:
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,
PSP – Państwowa Straż Pożarna,
JRG – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
ZOSP RP – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
SiTP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej,
KCKRiOL – Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i
Ochrony Ludności
WSKR – Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa,
PSK – Powiatowe Stanowisko Kierowania,
CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
PCPR – Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego
MSK – Miejskie Stanowisko Kierowania
PA – Punkt Alarmowy
SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
SAPSP – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Plakat